info@silalesrssc.lt Registratūra: (0 449) 74 340 Priėmimas: (0 449) 74 208

Pacientų teisės ir pareigos

Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

 • Teisės:
 1. gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas;
 2. gauti kvalifikuotą medicininę pagalbą,  pasinaudojant ligoninės teikiamomis paslaugomis;
 3. gauti informaciją apie paslaugą teikiantį sveikatos priežiūros specialistą, jo profesinę kvalifikaciją;
 4. gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozes, gydymą;
 5. savo lėšomis gauti patvirtintas medicininių dokumentų kopijas;
 6. nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija gali būti teikiama;
 7. kreiptis į įstaigos administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais;
 8. atsisakyti siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas;
 • Pareigos:
 1. privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti;
 2. pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus(išskyrus būtinosios pagalbos atvejus);
 3. pasirašytinai susipažinti su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais įstaigos nustatytais dokumentais bei vykdyti juose nurodytas pareigas;
 4. suteikti kuo daugiau informacijos apie sveikatą, persirgtas ligas, alergines reakcijas ir kt.;
 5. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas;
 6. pagarbiai ir deramai elgtis su darbuotojais ir kitais pacientais; savo veiksmais nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises;
 7. netrukdyti personalui dirbti, laikytis personalo nurodymų ir paskirto režimo;
 8. negadinti ligoninės inventoriaus ir kitų materialinių vertybių;
 • Draudžiama:
 1. triukšmauti;
 2. gulėti lovose, apsirengus viršutiniais drabužiais;
 3. rūkyti, žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;
 4. laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines medžiagas;
 5. savavališkai išeiti iš ligoninės teritorijos;
 6. savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose;
 7. atsinešti į ligoninę dideles pinigų sumas ar kitus vertingus daiktus, nes personalas neatsako už jų saugumą;
 • Pacientas, kuris pažeidžia vidaus tvarkos taisykles ar nevykdo pareigų, gali būti išrašytas iš ligoninės, nebaigus gydymo.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Atnaujinta: 2024-06-11