info@silalesrssc.lt Registratūra: (0 449) 74 340 Priėmimas: (0 449) 74 208

Priėmimo ir kreipimosi tvarka

Pacientų kreipimosi ir priėmimo į ligoninę tvarka

 • Norėdami gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į Ligoninės administraciją, skyrių/padalinių vadovus bei gydančius gydytojus, priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus darbuotojus.
 • Planine tvarka stacionarizuojamiems ligoniams reikalingas šeimos gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimas. Šie ligoniai priimami priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuje darbo dienomis nuo 9val. iki13val.Nedarbo dienomis pacientai priimami tik skubiais atvejais.
 • Skubiais atvejais būtinajai pagalbai pacientai priimami visą parą; šiais atvejais apie gydymo būtinumą sprendžia priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus arba budintis gydytojas.
 • Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje pacientai apžiūrimi gydytojo, teikiama būtinoji pagalba(jei reikia),higieniškai apšvarinami ir, užpildžius reikiamą dokumentaciją, nukreipiami į atitinkamus skyrius.
 • Atvykdamas pacientas turi turėti asmens tapatybę, sveikatos draudimą įrodančius dokumentus.
 • Draudžiama paguldyti į stacionarą nepilnametį ar neveiksnų asmenį be jų įstatyminių atstovų sutikimo (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus).
 • Skyrių budintys gydytojai privalo pranešti artimiesiems ar giminėms (jeigu turi kontaktinius duomenis) apie priimta pacientą kritiškoje būklėje, kai jam gresia mirtis ir jei jis atvyko vienas.
 • Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus personalas praneša policijos komisariatui apie traumuotus pacientus ir suteiktą jiems pagalbą; visuomenės sveikatos centrui-apie apsinuodijusius pacientus.
 • Užsienio piliečiams medicininė pagalba teikiama LR SAM nustatyta tvarka.
 • Ambulatorinės-konsultacinės paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 7.30val. iki16.00val. Dėl šių paslaugų piliečiai kreipiasi su šeimos gydytojo siuntimu(išskyrus pas dermatovenerologą) į registratūrą. Neturintiems siuntimo, gali būti teikiama mokama paslauga. Kreipdamiesi turi pateikti asmens tapatybę ir sveikatos draudimą įrodančius dokumentus.

 

Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

 • Pacientą skyriuje gali lankyti giminės ir artimieji kiekvieną dieną nuo 11.00 iki 13.00 val. ir nuo 17.00 iki 20.00 val.
 • Vienu metu pas pacientą gali būti ne daugiau kaip 23 lankytojai.
 • Lankytojai privalo neiti į palatą su gatvės rūbais.
 • Gydytojų vizitacijos ir procedūrų atlikimo metu lankytojai išeina iš palatos.
 • Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje bei intensyviosios terapijos palatos teikiant būtinąją pagalbą, pacientą lydintys asmenys palaukia laukiamajame, netrukdydami personalui dirbti.
 • Pacientų lankymą kontroliuoja ligoninės darbuotojai. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai yra įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, gali būti pašalinti iš skyriaus.
 • Pacientai iš ligoninės išrašomi:
 1. įvykdžius tyrimo ir gydymo planą;
 2. tęsti gydymą ambulatoriškai;
 3. pacientui pačiam pageidaujant;
 4. nukreipiant į reabilitacijos skyrius;
 5. perkeliant į kitą gydymo įstaigą;
 6. už grubius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
 • Išrašant pacientą iš ligoninės, jam parengiami visi reikalingi dokumentai (epikrizė, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).
 • Pacientai į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą perkeliam, kai:
 1. būtina patikslinti diagnozę ir gydymo taktiką;
 2. buvo taikyti galimi tyrimo ir gydymo metodai, bet ligonio sveikatos būklė nepagerėjo, o gydytojo nuomone dar reikalingas papildomas tyrimo ar gydymo metodas.

 

Informacijos pacientui ir jo artimiesiems bei institucijoms apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka

 

 • Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija yra laikoma konfidencialia.
 • Pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose ir gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Ši informacija gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas atsisako šios informacijos.
 • Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodytas tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Jeigu terminas nėra nurodytas, tuomet informacija nurodytiems asmenims teikiama paciento buvimo ligoninėje laikotarpiu.
 • Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu adekvačiai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui sutuoktiniui(partneriui),tėvams(įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 • Konfidenciali informacija laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis(partneris), tėvai, vaikai.
 • Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.
 • Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.
 • Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, skyrių vedėjai ,budintys gydytojai.
 • Informaciją apie buvusių ir esamų pacientų sveikatos būklę juridiniams ir fiziniams asmenims kreipiantis raštu, suteikia ligoninės administracija, kai yra paciento raštiškas sutikimas arba kai yra numatyta LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais.
 • Informacija telefonu apie pacientą neteikiama.
 • Į raštiškus prašymus dėl informacijos apie pacientą pateikimo atsakoma per 10 darbo dienų.

 

Atnaujinta: 2024-06-11