info@silalesrssc.lt Registratūra: (0 449) 74 340 Priėmimas: (0 449) 74 208
{ % set post = blogPost.post %}

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. T1-17 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo“ bei kitais teisės aktais buvo parengtas Viešųjų įstaigų Laukuvos ambulatorijos ir Šilalės rajono ligoninės reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įstaiga - viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija (toliau – VšĮ Laukuvos ambulatorija), juridinio asmens kodas 176629281, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Šilalės g. 29, Laukuva, Šilalės r. sav.. Duomenys apie VšĮ Laukuvos ambulatorija kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė (toliau – VšĮ Šilalės rajono ligoninė), juridinio asmens kodas 176628756, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė, Šilalės r. sav.. Duomenys apie VšĮ Šilalės rajono ligoninę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, VšĮ Laukuvos ambulatoriją prijungiant prie VšĮ Šilalės rajono ligoninės, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą nauju pavadinimu – viešoji įstaiga Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centras.

Nuo 2024 m. birželio 30 d. visos VšĮ Laukuvos ambulatorija teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, įstaigų interneto svetainėse www.laukuvosambulatorija.lt, www.silalesligonine.lt, www.silale.lt, bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

Reorganizavimo sąlygos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami interneto svetainėse www.laukuvosambulatorija.lt, ,www.silalesligonine.lt.

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Naujiena paskelpta: 2024-01-31